صادرات

در سال 2018 در مونیخ یک شعبه برای ترویج محصولات در بازارهای کشور های زیر باز شد:

یادداشت
همکاری با شرکت آلمانی Emixecole امضا شد.
همکاری
  • تبادل تجربیات، تکنولوژی؛
  • ایجاد یک برنامه کارآموزی برای دانشجویان در زمینه ساخت و ساز جاده.
بازار
در سال 2019، برای معرفی محصولات به بازارهای امارات متحده عربی، عربستان
سعودی، قطر، ایران و ترکیه برنامه ریزی شده است.